Zastupitelstvo 12/2013

Usnesení - Zápis - Zpravodaj 7/2013 (Zpráva a komentář starosty)

Pozvánka - dokument

Úvod
1) Zpráva starosty o činnosti úřadu
2) Kontrola uložených úkolů - dokument
3) Projednání hospodaření města za rok 2012
3.1 Zpráva auditorky města za rok 2012 - dokument
3.2 Schválení závěrečného účtu města za rok 2012 - dokument
3.3 Schválení vypořádání výsledku hospodaření za rok 2012 - dokument
4) Projednání majetkových transakcí - dokument
5) Projednání hospodaření města v roce 2013
5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2013 - dokument
5.2 Stanovení pololetních odměn členům výboru - dokument
5.3 Rozpočtové opatření č. 2/2013 - dokument
6) Smlouva o spolupráci města Modřice a MČ Brno-Chrlice - dokument
7) Stanovení dalšího postupu při pořízení nového ÚP Modřice - dokument
8) Provoz PBDS
8.1 Návrh kritérií pro výběr klientů do PBDS - dokument
8.2 Stanovení výše nájemného pro klienty - dokument
8.3 Informace o průběhu výstavby - dokument
9) Zprávy z činnosti výborů
9.1 Zpráva z činnosti FV - dokument
9.2 Zpráva z činnosti KV - dokument
10) Projednání obecně závazných vyhlášek - dokument
11) Různé, diskuse - dokument
Závěr